25 Temmuz 2009 Cumartesi

DUA MIZ YA RAB

Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdulillâhi Rabbi'l-Âlemîn. Essalâtu vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Ey gökleri yıldızlarıyla, zemini üzerindekilerle ve bütün kâinâtı îcâd-ı bedîasıyla, yani sanat harikası halinde halk eyleyen yüce Rabbim! Ey insanları kendisinde hiç şüphe olmayan günde toplayacak olan! Kendisine yönelen elleri boş çevirmeyecek kadar gufrân sahibi Allah'ım! Kudsî hadisinde buyurdun: "Ben kulumun zannı üzereyim." Seni Rahîm ve Gafûr biliyoruz. Rahman, Rahîm ve Gufrân ism-i şeriflerini üzerimizde tecellî eyle!
İlâhî! Nasıl gizlenirsin ki, zâhirsin. Nasıl kaybolursun ki, hâzırsın. Sana nasıl isyan edilebilir ki, Kâdirsin, Subhânsın.
Allah'ım, biz Sana, kendini senâ ettiğin gibi senâ edemeyiz. Bizi bu konuda hayrette bırakman, Sana ettiğimiz senâ cümlesindendir.
Allah'ım, Sana olan hayretimizi arttır! Senden olan nasîbimizi bol eyle!
İlâhî, ne kadar ibâdet etseler de, âbidler Sana lâyıkıyla ibâdet edemediler. Ne derecede bilseler de ârifler, Seni bilemediler. Ne kadar tevhîd etseler de muvahhidler, Seni şânına lâyık bir şekilde tevhîd edemediler. Ne kadar vasfetseler de, vasfedenler Seni Sana yaraşır sûrette tavsîf edemediler. Zîrâ var edilen, kendini var edenin künhünü nasıl idrâk edebilir?
Allah'ım! Biz âciziz, Sana hakkıyla kulluk edemeyiz.
Allah'ım! Biz Sana teslim olduk, Sana inandık, Sana yöneldik, Sana tevekkül ettik, sığındık!
Rabbim! Gerçekten bize indireceğin her hayra muhtâcız! İcâbet edici Sensin. Nitekim Sen her şeye kâdirsin.
Onun için ancak Sana kulluk eder, ancak senden yardım isteriz. Ya Rab! Senden başkasına kulluk etmekten, Senden başkasını Senden fazla sevmekten, yine Sana sığınırız.
Allah'ım! Duâlarımızı, âlemin her tarafındaki Müslümanların duâsıyla tamamlayıp kabul et!
Ey her şeyi bir anda görebilen Allah'ım! Kapkara gecde, kapkara taşın üzerinde yürüyen kapkara karıncayı gören Sensin! O karıncanın izinden daha gizli olan her türlü şirk ve günahtan Sana sığınırız!
Allâh'ım! Bizi, bir ân bile olsa nefsimizle baş başa bırakma! Her ânını Senin rızâna uygun olarak geçiren, her adımını nefsi için değil, Senin rızân için atan kullarından eyle!
Sevgili kulun, en son peygamberin Habîbine layık ümmet, hocalarımıza layık talebe ve vatanımıza, milletimize ve ailemize layık evlad eyle!
Yetişmemizde emeği geçen, Seni tanımada bize vesîle olan hocalarımıza lütfunla muâmele edip, onları cehennem ateşinden uzak eyle! Onların, Senin katında makbul bütün hayırlı isteklerini Sen kabul ve ihsan eyle!
Allah'ım! Anne babamız küçüklüğümüzde nasıl büyütüp bakmışlarsa, merhamet kanatlarını üzerimize nasıl indirmişlerse Sen de onlara öylece muâmele et! Öğrendiğimiz ilmi, yaptığımız hizmetleri dergâh-ı ulûhiyetinde makbul eyleyip, onları anne babamızın sadaka-i câriye defterlerine kaydeyle! Bizi ve bizim soyumuzdan gelenleri, Sana itaat edenlerden eyle! Onları senin yolunun hizmetkârları kıl!
Allah'ım! Bizim ve anne babalarımızın, geçmiş ve gelecek zamandaki, bilerek ve bilmeyerek, gizli ve açık, büyük ve küçük bütün hata ve günahlarımızı afv eyle!
Allah'ım, Sen cömertsin, afvı seversin, ümmet-i Muhammed'i afv eyle! Lütfunla bütün Müslümanları, Senin katında hayırlı amellerde bulunan, böylece Senin rızâna nail olan kullarından eyle!
Bütün mahlûkâtın hesâba çekileceği kıyâmet gününde, bizi, amel defterini sağ tarafından alan, yüzleri parıl parıl parlayan, Habîbinin ve Kur'ân-ı Kerîm'in şefaatine mazhar olan, nihayetinde Senin cemâlini görüp, rızâna eren kullarından eyle!
Allah'ım biz ancak Senin rızânı kazanmak ümîdiyle ayaktayız. Bize güç ve kuvvet ver! Senin ihsan etmiş olduğun ilmi, Senin yolunda kullanmayı, ibâdet ve tebliğ hayatımızla tezyin etmeyi bizlere nasib et! Öğrendiğimiz her hayrı, tatbik etme imkanı ver! Amelsiz ilimden, faydasız bilgiden sana sığınırız, ya Rabbi!
Güç, kudret ve kuvvet sahibi Allah'ım! Zorluk ve musibetlere karşı dayanma gücü ver! Bize her türlü meşakkate karşı sabr-ı cemîl ver! Verdiğin nimetlere bütün âzâlarımızla şükretme hâli ver! Zikrini, şükrünü ve mahlukâtın üzerindeki tefekkürü bize sevdir! Mahlûkâtını sevmeyi, onlara şefkat ve hizmet etmeyi bize de nasib et!
Ya Rabbim! Biz Sana muhtacız! Biz, Senin âciz kullarınız! Bizi aczini bilenlerden, mütevâzi kullarından eyle! Kibrin ve gururun, nefsin ve şeytanın vesveselerinden muhafaza eyle!
Senin yarattıklarını kırıp incitmekten, Senin sevmediğin sözleri söylemekten, Senin râzı olmayacağın amellerde bulunmaktan bizleri muhafaza et!
Allah'ım ellerimizi açtık boş çevirme! Günahımızı yüzümüze vurup, boynumuzu bükme! Bizi, bütün mazlûm insanları ve Müslümanları sevindir. Gözümüzün yaşını ancak Sen silersin ya Rabbi!
Güzel Allah'ım, SEV, SEVDİR VE SEVİNDİR! Subhâne Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdulillâhi rabbi'-Âlemîn.
El-Fâtiha.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder